REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAPAMIATKI.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

§1
Cel regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym napamiatki.pl oraz zasady działania tej witryny internetowej.

§2
Sprzedawca

Sprzedawcą jest FOTODEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwana dalej także Spółką oraz Sprzedawcą) z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000917722.

§3
Sklep

Sklepem internetowym jest sklep znajdujący się pod adresem napamiatki.pl (zwanym dalej również Sklepem)

§4
Towary i usługi

Towary i usługi (zwane dalej łącznie jako Produkty) oferowane w Sklepie dzielą się na trzy kategorie:

 1. z Twoich zdjęć – usługa polegająca na naniesieniu przesłanego przez Kupującego zdjęcia na wybrany przez niego przedmiot z oferty Sprzedawcy a następnie przesłaniu Kupującemu tego przedmiotu wraz ze zdjęciem, jako gotowego produktu, zwanego
  dalej Produktem Indywidualnym
 2. do pokoju – przedmioty przeznaczone do pokoju, zwane dalej Przedmiotami
 3. Zabawki sensoryczne – zabawki wpływające na rozwój umysłowy oraz / lub fizyczny dziecka, zwane dalej Zabawkami

§5
Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która weszła na witrynę Sklepu, zaakceptowała jej Regulamin i korzysta z niej w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

§6
Kupujący

Kupującym jest Użytkownik, który zaakceptował ofertę sprzedaży produktu dostępną w Sklepie.

§7
Regulamin

Regulaminem jest dokument określający zasady sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym napamiatki.pl oraz zasady działania tej witryny internetowej.

§8
Udostępnianie regulaminu

Regulamin zostanie udostępniany pod adresem napamiatki.pl/regulamin .

§9
Model

Modelem jest każda osoba fizyczna, której wizerunek widnieje na udostępnionym Sprzedawcy przez Kupującego zdjęciu w celu wykonania Produkty Indywidualnego.

§10
Cena nabycia

Ceną Nabycia jest zaakceptowana przez Kupującego, a ustalona przez Sprzedawcę cena sprzedaży wybranych przez Kupującego produktów.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE I SPRZĘTOWE

§1
Wymagania przeglądarki

Oby poprawnie korzystać ze Sklepu wymagana jest najnowsza wersja używanej przez Użytkowania przeglądarki internetowej.

§2
Wymagania urządzenia końcowego

Aby poprawnie korzystać ze Sklepu, wymagane jest urządzenie o specyfikacji co najmniej odpowiadającej minimalnej specyfikacji producenta przeglądarki internetowej.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§1
Kryteria

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez Sprzedawcę i Kupującego.

4. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

§1
Sposób i termin płatności

Kupujący powinien zapłacić Sprzedawcy do 3 dni od wysłania zamówienia.

§2
Warunek rozwiązujący

Umowa sprzedaży obejmująca wysyłkę przedmiotu sprzedaży za pobraniem zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty przez Kupującego ceny nabycia w terminie 7 dni od chwili zwrotu Sprzedawcy nieodebranej przesyłki przez przewoźnika.

§3
Sposób dokonywania płatności

Płatność w Sklepie dokonywana jest za pośrednictwem usługi https://www.imoje.pl/, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi warunkami transakcji lub przelew tradycyjny. 

5. SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

§1
Sposób i termin dostawy

Sprzedawca wyśle Kupującemu zakupione produkty niezwłocznie po zakończeniu ich produkcji i osiągnięciu przez nie satysfakcjonującej jakości, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawca wyśle Kupującemu Produkt Indywidualny w terminie siedmiu dni od chwili jego wytworzenia.

§2
Wydłużony termin dostawy

Sprzedawca informuje, że w okresach podwyższonej sprzedaży, tj. jak okresy świąteczne, zastrzega sobie wydłużony, dwutygodniowy termin na wysłanie zamówionych produktów.

§3
Sposób dostawy

Sprzedawca wyśle Kupującemu zamówione przez niego produkty w wybrany przez niego i opłacony sposób. Lista wszystkich sposobów dostawy zakupionych produkty wraz z ich kosztami znajduje się na Sklepie.

§4
Koszt dostawy

Sprzedawca nie dolicza do kosztów dostawy własnej prowizji. Koszty dostawy Kupujący może zobaczyć na stronie Sklepu oraz na stronie https://www.apaczka.pl/

6. WYMOGI DOTYCZĄCE ZDJĘĆ I ZASADY REALIZACJI PRODUKTÓW INDYWIDUALNYCH

§1
Wymagania techniczne dotyczące zdjęć

 1. Zdjęcia przesłane celem realizacji Produktu Indywidualnego powinny być dobrej jakości i rozdzielczości. Kupujący oświadcza, że ma świadomość, iż im lepszej jakości i rozdzielczości zdjęcie dostarczy tym lepszy będzie jakość otrzymanego Produktu Indywidualnego. Nadto Kupujący zobowiązuje się dostarczyć zdjęcia dobrej jakości i wysokiej rozdzielczości.
 2. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy zdjęcia w formie elektronicznej, w jednym z następujących formatów plików w celu umożliwienia poprawnej realizacji usługi:
  1. JPEG (norma Joint Photographic Experts Group)
   Rozszerzenie pliku: .jpeg, .jpg
  2. TIFF (Tagged Image File Format)
   Rozszerzenie pliku: .tiff, .tif
  3. BMP (mapa bitowa systemu Windows)
   Rozszerzenie pliku: .bmp, .dib
  4. PNG (Portable Network Graphics)
   Rozszerzenie pliku: .png
  5. GIF (Graphics Interchange Format)
   Rozszerzenie pliku: .gif
 3. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć zdjęcia w formie plików graficznych o wielkości od 70 kB do 25 MB, przy ich rozdzielczości od 600px do 6000px.
 4. Brak realizacji jednego z powyższych punktów może skutkować wezwaniem Kupującego do przesłania innego zdjęcia lub odmową wykonania Produktu Indywidualnego, a nadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki złamania jednego z punktów tego paragrafu przez Kupującego.

§2
Klauzula moralności i porządku publicznego

 1. Zdjęcia przesłane przez Kupującego do realizacji Produktu Indywidualnego nie powinny zawierać treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, obelżywych, niestosowanych, w tym pochwalających wojnę napastniczą, niewolnictwo, prostytucję, nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle religijnym lub rasowym.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Produktu Indywidualnego w oparciu o zdjęcia przesłane z naruszeniem §2 ust. 1 niniejszego działu. O odmowie Sprzedawca powiadomi Kupującego drogą elektroniczną.

§3
Wymagania prawne dotyczące zdjęć

 1. Kupujący przesyłając Sprzedawcy zdjęcia do wykonania Projektu Indywidualnego oświadcza, iż posiada do nich prawa autorskie lub nie są one objęte ochroną autorskoprawną.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za naruszenie przez Kupującego prawa autorskiego. Sprzedawca wykonuje Produkt Indywidualny na zlecenie Kupującego w oparciu o dostarczone przez niego materiały.

§4
Zasady dotyczące procesu obróbki zdjęć

 1. Kupujący oświadcza, iż zna oraz akceptuje styl w jakim tworzone są Produkty Indywidualne.
 2. Kupujący oświadcza, iż ma świadomość, iż w celu uzyskania najlepszego efektu należy dokonać obróbki zdjęć Kupującego, która może objąć m.in: kadrowanie, docinanie, dopasowanie, retusz, jasność i kontrast oraz zastosowanie ramek i wyraża zgodę na dokonanie tego procesu.
 3. Kupujący oświadcza, iż nie będzie ingerował w sposób, styl i zastosowaną technikę obróbki zdjęć.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE

§1
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Przedmiotów oraz Zabawek

  1. Kupującemu, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

  2. Prawo do odstąpienia Kupujący może wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy na piśmie lub mailowo na adres e-mail: kontakt@napamiatki.pl . W tym celu można posłużyć się wzorcem formularza odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

  3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni Kupujący musi zwrócić Sprzedawcy zakupione rzeczy i ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, umowę tą uważa się za niezawartą, a jej strony muszą sobie zwrócić to, co względem siebie świadczyły.

  5. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów Indywidualnych

Kupującemu, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktu Indywidualnego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta, bowiem stanowią one rzeczy nieprefabrykowane, służące zaspokajaniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego oraz zostały wykonane na podstawie zdjęcia dostarczonego przez Kupującego.

8. PRAWA AUTORSKIE

§1
Autorskie prawa osobiste i majątkowe

Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do Produktów Indywidualnych przysługują Sprzedawcy.

§2
Pełnomocnictwo do wykonywania autorskich praw majątkowych

 1. Twórcy Produktów Indywidualnych udzielili Sprzedawcy pełnomocnictwa do wykonywania w ich imieniu autorskich praw majątkowych do Produktów Indywidualnych.
 2. We wszelkich sprawach związanych z autorskimi prawami majątkowymi do Produktów Indywidualnych kontaktować należy się ze Sprzedawcą.

§3
Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej kupionego produktu Kupujący będący konsumentem zobowiązany jest zgłosić wystąpienie wady Sprzedającemu pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
  kontakt@napamiatki.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie roku od dnia stwierdzenia wady.

 2. Okres odpowiedzialności Sprzedającego za wady sprzedanych rzeczy wynosi dwa lata od dnia otrzymania rzeczy przez Kupującego.

 3. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie czternastu dni od dnia otrzymania reklamacji.

 4. W przypadku stwierdzenia wady koszt zwrotu, naprawy bądź wymiany rzeczy na nową ponosi Sprzedający.

 5. Uprawnienia Kupującego określone w niniejszym paragrafie obejmują także przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 6. Do sprzedaży rzeczy związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą Kupującego rękojmi nie stosuje się.

 7. Niezależnie od rękojmi produkty oferowane przez Sprzedającego objęte są gwarancją producenta przez okres 12 miesięcy do dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 8. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@napamiatki.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w ostatnim dniu gwarancji.  

§4
Udzielenie licencji

Wraz z wydaniem Produktu Sprzedawca udziela Kupującemu, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej do korzystania z Produktu na następujących polach eksploatacji:

 1. Prezentacji Produktu w dowolnej liczbie miejsc,
 2. Wystawiania Produktu w dowolnym miejscu,
 3. Codziennego korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 4. Dowolnego niekomercyjnego użytku,
 5. Komercyjnego użytku, z wyjątkiem powielania Produktu, wzorów stosowanych przez Sprzedawcę, wykorzystania przerobionych wzorów stosowanych przez Sprzedawcę.

§5
Sublicencja

Użytkownik może upoważnić osoby trzecie do korzystania z Produktu oraz Produktu Indywidualnego w zakresie uzyskanej licencji.

§6
Czas trwania licencji

Sprzedawca udziela Kupującemu licencji na czas nieoznaczony.

§7
Dochodzenie autorskich praw majątkowych

Użytkownik może dochodzić samodzielnie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie objętym umową licencyjną.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZDJĘĆ

§1
Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy za treść zdjęć przesłanych przez Kupującego

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zdjęć przesłaną mu przez Kupującego.

10. SPOSÓB REKLAMACJI I TERMIN ICH ROZPATRZENIA

§1
Sposób składania reklamacji

Reklamacje można składać w formie pisemnej, na adres Sprzedawcy lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@napamiatki.pl

§2
Termin rozpatrzenia reklamacji

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 2. Za dzień rozpatrzenia reklamacji uważa się dzień wysłania odpowiedzi za pomocą operatora pocztowego lub dzień wysłania wiadomości e-mail przez Sprzedawcę.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW I KUPUJĄCYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ

§1
Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Sprzedawca.

 2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

§2
Dane kontaktowe

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem przesyłając wiadomość:

 

 1. za pośrednictwem listu wysłanego na adres: Ul. Jana Pawła II 14, 41-100 Siemianowice Śląskie,

 2. pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@napamiatki.pl

§3
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres itp.

  2. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

  3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

   1. w celu rejestracji Pani/Pana konta w Sklepie,

   2. w celu umożliwienia Pani/Panu prawidłowego korzystania ze Sklepu wraz ze wszystkimi jego funkcjami,

   3. w celu statystycznym polegającym na prowadzeniu anonimowych badań zainteresowania poszczególnymi produktami w poszczególnych regionach,

  4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów albo gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  6. Administrator w szczególności gromadzi dane osobowe podane dobrowolnie przez osobę, której one dotyczą, w szczególności imię, nazwisko, adres, email, numer telefonu, zewnętrzny adres ip, w przypadku przedsiębiorców dane takie jak (firma, NIP, nazwa, adres), w przypadku stowarzyszeń, fundacji, spółek dodatkowo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§4
Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

 

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

§5
Prawa osoby której dotyczą dane osobowe

  1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

  2. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:

   1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

   2. sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

   4. przenoszenia swoich danych osobowych, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Pani/Pana dane osobowe, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora)

   5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

   6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  3. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administratora danych kontakt@fotodea.pl.

  4. W celu wykonania uprawnień opisanych w § 6 ust. 1, które zrealizować może Administrator osoba, której dane osobowe dotyczą winna wysłać stosowne żądanie na adres e-mail: pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@fotodea.pl

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH I UŻYTKOWNIKÓW PRZETWARZANYCH PRZEZ PARTNERÓW SPRZEDAWCY

§1
Informacje dla Użytkownika i polityka prywatności Google Ireland Limited

 1. Informacje dla Użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Google Ireland Limited znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 2. Polityka prywatności Google Ireland Limited znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy
  Informacje dotyczące usługi
 3. Firebase znajdują się pod adresem: https://firebase.google.com/support/privacy
 4. Informacje na temat przetwarzania danych i RODO od podmiotów, których wtyczki wykorzystuje Sklep znajdują się tutaj:
  1. https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl
  2. https://www.facebook.com/business/gdpr
  3. https://www.hotjar.com/privacy/

13. WIZERUNKI MODELI

§1
Polityka postępowania z przesłanymi zdjęciami Modeli po wykorzystaniu

Przesłane wizerunki Modeli, niebędące wizerunki Kupującego po wytworzeniu i wysłaniu Projektu Indywidualnego są przez Sprzedawcę usuwane.

§2
Oświadczenie Kupującego

Kupujący oświadcza, iż jest uprawniony do wykorzystania wizerunku Modeli innych niż on sam, w tym do przetwarzania go na potrzeby realizacji Projektu Końcowego.

§2
Reklamacje Projektów Indywidualnych z wykorzystaniem Modeli innych niż Kupujący

 1. W razie, gdy Projekt Indywidualny powstały w oparciu o zdjęcie Modela innego niż Kupujący dotarł w stanie uszkodzonym Kupujący musi przesłać ponownie wykorzystane zdjęcie Modela innego niż Kupujący.
 2. W razie niemożności ponownego dostarczenia zdjęcia Modela innego niż Kupujący Sprzedawca nie może wykonać umowy z nim zawartej. W takim wypadku Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu ceny sprzedaży.

§4
Prawa Modela

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. przenoszenia swoich danych osobowych, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Pani/Pana dane osobowe, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora)
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 2. W celu wykonania uprawnień opisanych w § 6 ust. 1, które zrealizować może Administrator osoba, której dane osobowe dotyczą winna wysłać stosowne żądanie na adres e-mail: pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@fotodea.pl

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
Prawo właściwe

Do stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami, Kupującymi a Sprzedawcą znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2
Klauzula prorogacyjna

 1. Spory mogące wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą a Administratorem oraz spory mogące wyniknąć pomiędzy Podmiotami, których dotyczą Informacje a Administratorem rozpoznawał będzie w I instancji właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich lub Sąd Okręgowy w Katowicach.
 2. W razie zmiany struktury sądownictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane w ust. 1 spory będą rozpoznawane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla miasta Katowice.

§3
Zmiana regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy, Kupujący i Modele zostaną poinformowani na wskazane Sprzedawcy adresy e-mail oraz przez ogłoszenie zamieszczone na stronie Sklepu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika, Kupującego i Modela z momentem dalszego korzystania przez niego ze Sklepu po wejściu zmian w życie.

Koszyk
Logowanie

Nie masz jeszcze konta?

W celu zapewniania Państwu jak największej wygody i poprawnego funkcjonowania Sklepu wykorzystujemy pliki cookies oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, iż użytkownik akceptuje regulamin oraz stosowanie plików cookies.

Zacznij pisać by zobaczyć produkty, których szukasz.